44u Bitumenový tmel 310ml

Tmel je určený pro lepení „za studena“ střešních lepenkových pásů, kanadských šindelů a některých střešních fólií (doporučujeme konzultovat či odzkoušet). Vhodný pro opravy plochých střech a izolací, těsnění kanalizačních potrubí, okapů a oplechování lemů, komínů, ... Má dobrou adhezi k většině stavebních a střešních materiálů. Tmel lze aplikovat
i na vlhké podklady.

77,44 Kč 859,10 Kč od 77,44 Kč 64 Kč bez DPH 710 Kč bez DPH od 64 Kč bez DPH 24,98 Kč / 100 ml 71,59 Kč / 1 ks
Skladem dodání cca týden Zvolte variantu

Teplotní odolnost: –25°C až +90°C.

Bezpečnost:

 

solventní nafta (černouhelná), frakce xylen-styren
křemen (SiO2)

H315 Dráždí kůži. H336d Podezření na poškození plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dluhodobými účinky.


P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

 

lepší ceny při krabicovém množství - viz roletka

 

Technický list

Bezpečnostní list

Kód Kód: 258/1 K 258/1 K2 Zvolte variantu
Jméno značky: 44u
Kategorie: tmely

Český výrobce stavební chemie.

Zpět do obchodu